Anunț examen promovare

Publicată la 15 octombrie 2021

Având în vedere prevederile Regulamentului privind promovarea şi avansarea personalului contractual din cadrul Teatrului Municipal Baia Mare și ale H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE organizează examen de promovare pentru următoarele posturi:

Actor gr. I-gr.IA – probă practică
Actor gr.II – gr.I– probă practică
Actor mănuitor păpuși gr.I – gr.IA – probă practică
Actor debutant – gr.II– probă practică
Balerin gr.II-gr I­– probă practică
Balerin tr.III – tr.II­– probă practică
Solist vocal tr.III tr.II– probă practică
Solist vocal debutant – tr.III– probă practică
Operator sunet gr.I – gr IA– probă practică
Muncitor costumier tr.II – tr.I – probă scrisă
Regizor tehnic debutant – tr.III – probă practică
Casier debutant – tr.III – probă scrisă
Consultant artistic debutant – gr.II – probă practică
Subinginer ( SSM) gr.I – gr.IA – probă scrisă

Examenul se va desfășura în data de 1 noiembrie 2021, începând cu ora 9.00 proba scrisă și începând cu ora 12.00 proba practică.

Condiții necesare de participare:

-condiția de vechime în specialitate este de 3 ani în funcție, treaptă, grad din care promovează (în cazul debutanților, 6 luni de la angajare);
-să fi obținut în 2 ani din cei 3 calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale;

Documente necesare pentru întocmirea dosarului de examen de promovare:

-cerere de înscriere la examenul de promovare adresată managerului instituției;
-copii ale Fișelor de evaluare a performațelor profesionale individuale;
-referatele de evaluare întocmite de șefii de secții, servicii, compartimente, în cazul debutanților

Modalitatea de desfășurare a examenului de promovare:

Examenul de promovare se desfășoară la sediul teatrului, str. Crișan nr.8, în data de 01.11.2021, începând cu ora 9.00 proba scrisă și începând cu ora 12.00 proba practică.
Proba scrisă se desfășoară în sala nr.5 „Liviu Ciulei”, iar proba practică pe scena sălii mari de spectacole.

Dosarele pentru înscrierea la examen se depun la secretariatul teatrului până la data de 29 octombrie ora 12.00.

BIBLIOGRAFIE:

Subinginer SSM:
Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.

Casier:
Regulamentul operațiunilor de casă ale unităților socialiste aprobat prin Decret nr. 209/1976;
Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modern de plată,
O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului – republicată și Normele de aplicare aprobate prin Ordin 1235/2003.

TEMATICĂ:

Actor
Interpretare scenic pe un text dat (maxim 10 min.);
Moment de improvizație la indicațiile comisiei ( 5 min).

Solist vocal
Interpretare vocală – repertoriu personal ( maxim 10 min);
Solfegiu ( citire partitură).

Balerin
Interpretarea unui moment de coregrafie din spectacol dat (maxim 10 min);
Interpretarea unui moment coregrafic din repertoriu personal ( maxim 10 min).

Consultant artistic
Prezentarea secvențelor din filmul Festival Atelier 2021.

Regizor tehnic
Elaborarea și prezentarea unei proceduri de lucru pentru domeniul de activitate prestată.

Operator sunet
Montare instalație sonorizare, redare fișier audio din laptop pentru interpretările actorilor, balerinilor, soliștilor vocali din cadrul examenului de promovare.

Muncitor costumier
Pregătirea și aranjarea în cabine a costumelor pentru un spectacol dat.

Relații suplimentare se pot obține la compartimentul Juridic și Resurse umane.

Manager
Radu Macrinici

Întocmit
Rusu Raluca

Afișat astăzi, 15.10.2021, ora 10.00, la sediul Teatrului Municipal Baia Mare, la Secția Păpuși și pe pagina de internet www.teatrulbm.ro.

anunt examen promovare
DESCARCĂ FIȘIER