ANUNȚ privind organizare concurs

Publicată la 19 februarie 2020

ANUNȚ Privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcții de specialitate artistică – Secția Păpuși

Teatrul Municipal Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Crișan, nr.8, județul Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei funcții de specialitate artistică vacante Secția Păpuși, după cum urmează:

– două posturi actor I

– un post actor IA

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale necesare ocupării  unui post vacant sau temporar vacant, conform  art.3  din Regulamentul – cadru  aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt următoarele:

– studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licență în domeniul artistic : Facultatea de Teatru, specializarea Artele Spectacolului – Actorie, Păpuși –Marionete

– minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor pentru două funcții vacante de actor I, una de actor I sex masculin, una de actor I sex feminin și minim 10 ani pentru o funcție de actor IA sex feminin;

– experiență de minim 5 ani în mânuire păpuși-marionete;

– abilități și aptitudini: abilități în mânuirea păpușilor, marionetelor, abilități de comunicare, de trasmitere a emoției, aptitudini muzicale, de mișcare, imaginație, spontaneitate.

 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează în data de 06.03.2020, ora 10,00.

Concursul  va consta în două probe și se va organiza conform calendarului următor:

– 12 martie 2020 ora 12,00 proba practică;

– 13 martie 2020 ora 10,00 proba interviu.

Fiecare probă se va nota cu punctaj de la 1 la 100.

Interviul poate fi susținut numai de candidații care au obținut minim 50 de puncte la proba practică.

După afișarea rezultatelor obținute  la selecția dosarelor, proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, probei scrise și a interviului.

Concursul va avea loc la sediul Teatrului Municipal Baia Mare.

Dosarul de concurs va conține:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Teatrului Municipal Baia Mare cu  acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ( formularul acordului se pune la dispoziția candidatului la depunerea dosarului de înscriere de către Teatrul Municipal Baia Mare);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copia documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar (în original) sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun la sediul Teatrului Municipal Baia Mare, Biroul juridic și resurse umane,  în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, respectiv până la data de 04.03.2020, inclusiv.

Relații suplimentare la sediul Teatrului Municipal Baia Mare, telefon 0262211124.

BIBLIOGRAFIE:

-Literatură pentru copii, română și universală;

-Dramaturgia pentru copii, română și universală;

-Bibliografie generală privind teatrul de păpuși și marionete.

REPERTORIU DE CONCURS pentru proba practică:

-Citirea artistică la prima vedere a unui text;

-Interpretarea unor texte, versuri sau proză cu mânuire păpușă, marionetă;

-Moment de improvizație cu mâniure păpușă, marionetă;

-Interpretare muzicală.

Fiecare moment va avea o durată de maxim 10 minute.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE POSTULUI:

Responsabilități / sarcini / atribuții

-Sarcini de creație în pregătirea și realizarea spectacolelor secției păpuși;

-Participarea la toate castingurile Secției de păpuși și Primirea rolurilor în care este distribuit;

-Învățarea textului la perfecție, fără modificări sau adăugiri, și până la termenul stabilit de regizor;

-Pregătirea individuală și partiparea la toate repetițiile pentru spectacolul în care este distribuit;

-Desfășurarea activităților de menținere fizică, intelectuală și a abilităților de mânuire păpuși, marionete ;

-Participarea la activitățile de promovare a spectacolelor teatrului.

Anexă la cererea de înscriere la concursul organizat de Teatrul Municipal Baia Mare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții contractuale vacante de actor.

Acord privind datele cu caracter personal

□ Sunt de acord cu transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului, în format electronic.

□ Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de cercetare.

 

Data :

Nume și prenume:

 

Semnătura­­­___________________